วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

รายการ Tactical Line ตอนที่ 6 - การเก็บปืนเข้าซอง ( ยิงปืน )


ในบางสถานการณ์การเก็บปืนเข้าซอง เป็นสิ่งที่จำเป็นเช่น การต้องการใช้ 2 มือเพื่อหยิบจับสิ่งของ หรือ การเก็บปืนเข้าซองเพื่อบรรจุกระสุนในปืนหลัก เป็นต้น